Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Διαπαραταξιακή επιτροπή για τη χρήση θέσεων προβολής εν όψει του δημοψηφίσματος

Διαπαραταξιακή επιτροπή για τη χρήση θέσεων προβολής εν όψει του δημοψηφίσματος

Η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την τήρηση κανόνων δεοντολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο προκηρύχθηκε η διενέργεια δημοψηφίσματος έως και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η κατανομή των θέσεων προβολής που διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης καθώς και ο τρόπος χρήσης των χώρων που θα παραχωρηθούν στα πολιτικά κόμματα και στις ενώσεις προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και σε κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση, της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2015, που συγκλήθηκε λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που προέκυψε από την προκήρυξη διεξαγωγής δημοψηφίσματος, την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.

Στη διάρκεια διαλογικής συζήτησης η οποία έλαβε υπ’ όψιν:

• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α'/28-06-2015)

• το υπ' αρ. 38/28-06-2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 63/τ.Α΄/28-06-2015)

• τον Νόμο 4023/2011 (ΦΕΚ 220/τ.Α'/24-10-2011)

• την προφορική πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Αβραμόπουλου

• τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013)

• τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

• το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»

το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010 :

1) Εγκρίνει τη συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Αβραμόπουλο, τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Κούβελα, την Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γλυκερία Καλφακάκου και τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Γεώργιο Αβαρλή, Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, Ελένη – Άννα Ιωαννίδου για την τήρηση κανόνων δεοντολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη δημοσίευση του υπ' αρ. 38/28-06-2015 Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο προκηρύχθηκε η διενέργεια δημοψηφίσματος έως και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

2) Εγκρίνει την κατανομή των 408 όψεων στεγάστρων που διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α’/28-06-2015), ως εξής α) κατά τα 2/3 μεταξύ των κομμάτων ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη, ήτοι 272 όψεις στεγάστρων, ως αποτυπώνεται στην συνημμένη κατάσταση, β) κατά το 1/3, ήτοι 136 όψεις στεγάστρων, ισομερώς για το ναι ή όχι μεταξύ των ενώσεων προσώπων επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών

3) Εγκρίνει τον τρόπο χρήσης των χώρων που θα παραχωρηθούν στα πολιτικά κόμματα και στις ενώσεις προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και σε κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και αναλυτικότερα αποφασίζει ότι :

α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου διενέργειας του δημοψηφίσματος οφείλουν όλοι να προστατεύσουν και να σεβαστούν την αδιασάλευτη λειτουργία της πόλης, την φυσιογνωμία αυτής και την ζωή των πολιτών, χωρίς βέβαια τα ανωτέρω να αμφισβητήσουν επ΄ ελάχιστον την δημοκρατική δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της ενημέρωσης των πολιτών. Γι’ αυτόν τον λόγο η τήρηση των Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Ερμηνευτικών Εγκυκλίων είναι επιβεβλημένη και θα τηρηθεί άνευ διακρίσεων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

β) Απαγορεύεται να διατεθούν για την δημιουργία κατασκευών ή τοποθέτηση τέτοιων προς εξυπηρέτηση των προ του δημοψηφίσματος αναγκών των πολιτικών κομμάτων και των ενώσεων προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, οι χώροι ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας (Λ. Πύργος, Ροτόντα, Καμάρα, Άξονας Αριστοτέλους κ.λ.π.), φυσικού κάλλους, αναψυχής των δημοτών, μνημείων, οι περιβάλλοντες τις Εκκλησίες χώροι, Σχολεία, Νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ.

γ) Απαγορεύεται γενικώς η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων ή μέσων

δ) Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η τοποθέτηση από τα πολιτικά κόμματα και τις ενώσεις προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα.

ε) Στις Α΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες, επειδή είναι μεγάλες και πολυπληθείς, επιτρέπεται το κάθε πολιτικό κόμμα και οι ενώσεις προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, να πάρουν έναν χώρο για τροχόσπιτο ή περίπτερο, με την προϋπόθεση να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

στ) Επιτρέπονται 5 θέσεις τραπεζιών με ομπρέλα για τα πολιτικά κόμματα και τις ενώσεις προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, στις Α΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες.

ζ) Απαγορεύεται η κατάληψη και χρήση πάρκων για συγκεντρώσεις. Η διενέργεια αυτών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους προϋποθέτει προηγούμενη άδεια του Δήμου.

η) Απαγορεύεται η ανάρτηση γιρλάνδων σε κοινόχρηστους χώρους

θ) Σε περίπτωση που ο Δήμος, έχει τοποθετήσει μόνιμα πλαίσια σε στύλους των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των Ο.Τ.Α., τα πλαίσια αυτά διατίθενται σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α’/28-06-2015), ως εξής α) κατά τα 2/3 μεταξύ των κομμάτων ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη, β) κατά το 1/3, ισομερώς για το ναι ή όχι μεταξύ των ενώσεων προσώπων επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών

ι) Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ ή αεροπανώ ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ ή αεροπανώ ο Δήμος υποχρεούται για την άμεση αφαίρεσή τους.

κ) Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών – όπως σπρέϊ, χρώματα κ.λ.π. και η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων όπως και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001.

λ) Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ, γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση της πόλης και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.

μ) Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε άλλα πολιτικά κόμματα και σε άλλες ενώσεις προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και σε κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών επίσης.

ν) Τα πολιτικά κόμματα και οι ενώσεις προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών επίσης οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κλπ.

ξ) Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν τα πολιτικά κόμματα και οι ενώσεις προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποχρεούται να τα απομακρύνει ή να τα καταστρέψει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεραπετρίτης: Θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν χωρίς να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
Θέλω να αφήσω μια παρακαταθήκη ήσυχης γειτονιάς - Δεν είμαστε αφελείς ούτε αιθεροβάμονες για την Τουρκία
Γεραπετρίτης: Θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν χωρίς να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη