Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Italgas: Επενδύσεις 106 εκατ. το 2023 στα ελληνικά δίκτυα αερίου

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 78% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος

Ως «σημαντική μηχανή ανάπτυξης για το 2023» χαρακτήρισε τη δραστηριοποίηση της Italgas στη χώρα μας, ο CEO του ιταλικού ενεργειακού Ομίλου Paolo Gallo, για τα αποτελέσματα της περσινής χρήσης.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Italgas, υπό την προεδρία της Benedetta Navarra, συνεδρίασε σήμερα και ενέκρινε τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 31ης Δεκεμβρίου 2023 και αποφάσισε να προτείνει στη Συνέλευση των Μετόχων, την οποία συγκάλεσε για τις 6 Μαΐου 2024, τη διανομή μερίσματος 0,352 ευρώ ανά μετοχή (+11 % σε σύγκριση με το 2022).

Κύρια σημεία

 • Προσαρμοσμένα συνολικά έσοδα: 1.774,8 εκατ. ευρώ (+15,4 %)
 • Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 1.183,7 εκατ. ευρώ (+9,3 %)
 • Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) 681,2 εκατ. ευρώ (+9,4 %)
 • Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στον Όμιλο: 439,6 εκατ. ευρώ (+11,1 %)
 • Τεχνικές επενδύσεις: 906,5 εκατ. ευρώ (+11,3 %)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 555,2 εκατ. ευρώ [808,5 εκατ. ευρώ, +22 % αφαιρουμένων των ροών της εταιρείας ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ)]
 • Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (εξαιρουμένων των επιπτώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16): 6.555,2 εκατ. ευρώ·
 • Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος: 6.634,3 εκατ. ευρώ·
 • 150,3 103 τόνοι ισοδυνάμου CO2  Πεδία 1 και 2, +1,5 % το 2022·
 • 129,0 103 τόνοι ισοδυνάμου CO2  Πεδίο 3 — αλυσίδα εφοδιασμού -6,2 % το 2022·
 • Καθαρή κατανάλωση ενέργειας: 425,0 TJ, -11,6 % το 2022.

Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2023 δείχνουν ότι όλοι οι οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί δείκτες αυξάνονται και επιβεβαιώνουν την πορεία ανάπτυξης του Ομίλου, η οποία συνεχίζεται αδιάλειπτα μετά την επιστροφή του στο χρηματιστήριο το 2016, χάρη στη δύναμη των επιδόσεών του και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών επιλογών που έγιναν με την πάροδο του χρόνου.

Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την εντατικοποίηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου 2023-2029 και του σχεδίου δημιουργίας βιώσιμης αξίας, με ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικτύου, που αποτελεί τον κύριο παράγοντα διευκόλυνσης της οικολογικής μετάβασης, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ισχυρές διεθνείς εντάσεις, με αναπόφευκτες επιπτώσεις στο κόστος της ενέργειας και στις τάσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους απλούστευσης που ανακοινώθηκαν στην αγορά και πριν από τον προβλεπόμενο στόχο, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της ΕΔΑ Αττικής στην Enaon EDA (πρώην ΔΕΔΑ). Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, η Enaon EDA διαχειρίζεται σήμερα 7.700 χλμ. δικτύου με περισσότερους από μισό εκατομμύριο εξυπηρετούμενους πελάτες. Τον Φεβρουάριο του 2024, η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων (ΡΑΕΑΥ) επισημοποίησε το επίπεδο του μεσοσταθμικού κόστος κεφαλαίου (WACC) για τα έτη 2024 έως 2026, το οποίο ορίστηκε σε 8,38 %, στο έγγραφο για τα τιμολόγια διανομής.

Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η εξαγορά της επιχειρηματικής μονάδας που σχετίζεται με τις συμβάσεις παραχώρησης στον τομέα των υδάτων που κατείχε ο Όμιλος Veolia Environnement S.A. στην Ιταλία. Η συναλλαγή και η επακόλουθη απόκτηση του μεριδίου στην Acqua Campania κατατάσσουν τον Όμιλο μεταξύ των κορυφαίων παραγόντων του τομέα στην Ιταλία, με 6,2 εκατομμύρια άμεσα και έμμεσα εξυπηρετούμενους πελάτες. Η αναπτυξιακή στρατηγική της Italgas στον τομέα των υδάτων εξαρτάται κυρίως από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών ύδρευσης με στόχο τη μείωση των απωλειών δικτύου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και των επιπέδων ποιότητας. Η μέθοδος τιμολόγησης του νερού, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο από την ARERA για την τέταρτη ρυθμιστική περίοδο 2024-2029, υποστηρίζει αυτήν τη στρατηγική.

Το 2023 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 966,5 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 11,3 % σε σύγκριση με το 2022), γεγονός που κατέστησε δυνατή την εγκατάσταση επιπλέον 965 χλμ. αγωγών (εκ των οποίων 724 χλμ. βρίσκονται σε λειτουργία). Η συμβολή των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ήταν σημαντική, όπου, έναντι συνολικής επένδυσης περίπου 106,7 εκατ. ευρώ, εγκαταστάθηκαν επίσης περίπου 600 χιλιόμετρα αγωγών φυσικού αερίου.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2023 ανήλθαν σε 1.183,7 εκατ. ευρώ (+9,3 % σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2022) και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στον Όμιλο ανήλθαν σε 439,6 εκατ. ευρώ (+11,1 % σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2022). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προτεινόμενη διανομή μερίσματος ύψους 0,352 ευρώ ανά μετοχή, που ισοδυναμεί με καταβολή 65 %, αυξημένη κατά 11 % από το 2022 και υψηλότερη από το κατώτατο όριο του σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (CAGR) του 4 % του 2022.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, αφαιρουμένης της συνεισφοράς της ΕΕΥ, ανήλθαν σε 808,5 εκατ. ευρώ και αντιστάθμισαν πλήρως τις επενδύσεις στη διανομή αερίου.

Το καθαρό χρέος εξαιρουμένων των επιπτώσεων του ΔΠΧΑ ανήλθε σε 6.555,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης που σχετίζεται με τις δραστηριότητες Superbonus της ΕΕΥ, που θα απορροφηθεί εκ νέου κατά τα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τους στόχους βιωσιμότητας, οι πολυάριθμες πρωτοβουλίες κατάρτισης, καινοτομίας, ψηφιοποίησης και ενεργειακής απόδοσης που υλοποιήθηκαν τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον αστικό τομέα επέτρεψαν στον Όμιλο να συνεχίσει την πορεία του προς τη μείωση της καθαρής κατανάλωσης ενέργειας (-11,6 %) και της αναλογίας των διαφευγουσών εκπομπών προς τα χιλιόμετρα επιθεωρούμενου δικτύου (-19,6 %), ακόμη και αν συμπεριληφθούν οι συνεισφορές του Ομίλου Enaon για το 2023.

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, ο Όμιλος απασχολούσε 4.297 υπαλλήλους, 59 περισσότερους από ό,τι στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η παρουσία των γυναικών στην εταιρεία ανήλθε στο 20,3 %, με τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης να αντιπροσωπεύουν το 28,8 % του προσωπικού της εταιρείας σε αυτόν τον ρόλο. Η επένδυση στην κατάρτιση ανήλθε σε 173.330 ώρες παρασχεθείσας κατάρτισης (+30,9 % σε σύγκριση με το 2022), που ισοδυναμεί, κατά μέσο όρο, με 40 ώρες ανά εργαζόμενο, εκ των οποίων 27.133 ώρες αφορούσαν την υποστήριξη της ψηφιοποίησης.

Ο Paolo Gallo, Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, σχολίασε:

«28 τρίμηνα αδιάκοπης ανάπτυξης είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, πολλώ δε μάλλον για μια εταιρεία όπως η Italgas, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, όλοι οι σημαντικοί οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί δείκτες αυξήθηκαν σημαντικά, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να αυξάνονται κατά 9,3 %, φτάνοντας σχεδόν τα 1,2 δισ. ευρώ, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στον Όμιλο να αυξάνονται κατά 11 % στα 439,6 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή να ανέρχεται σε 0,352 ευρώ, αυξημένο κατά 11 % σε σχέση με πέρυσι.

Με επενδύσεις άνω των 900 εκατ. ευρώ, σχεδόν 100 εκατ. ευρώ περισσότερα από ό,τι το 2022, ενισχύσαμε περαιτέρω την υλοποίηση των σχεδίων μας για την επέκταση, την αναπροσαρμογή και την ψηφιοποίηση ενός δικτύου που είναι έτοιμο να υποδεχθεί ανανεώσιμες πηγές φυσικού αερίου. Μια δέσμευση που φέτος περιλάμβανε επίσης τις εξυπηρετούμενες περιοχές στην Ελλάδα με περίπου 600 χλμ. νέων «πλήρως ψηφιακών» δικτύων ικανών να επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Και αν το 2022 σηματοδότησε το έτος της επιστροφής του Ομίλου στο εξωτερικό στον τομέα της διανομής αερίου, το 2023 τον ανέδειξε επίσης ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των υδάτων, με παρουσία που εκτείνεται από την περιφέρεια Λάτσιο έως την Καμπανία και τη Σικελία, με συνολικά 6,2 εκατομμύρια (άμεσα ή έμμεσα) εξυπηρετούμενους κατοίκους. Πρόκειται για ένα σύνολο χρηστών που σύντομα θα βιώσουν τα οφέλη των τεχνολογιών που μεταφέρουμε από τον τομέα του αερίου μαζί με την ικανότητά μας σε επίπεδο εκτέλεσης για μια ολοένα αποδοτικότερη υπηρεσία, ικανή να αποδώσει αξία στις περιοχές και στις κοινότητες.

Με το όραμά μας για το μέλλον, βασισμένο σε κινητήριους μοχλούς όπως η καινοτομία, η βιωσιμότητα, η κυκλική οικονομία και η κατάρτιση, ο Όμιλος Italgas λαμβάνει σταδιακά τη μορφή μιας «εταιρείας τεχνολογίας δικτύων». Σε διάστημα μόλις λίγων ετών, εκτός από εταιρεία φυσικού αερίου έχουμε επίσης αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα στον τομέα των υδάτων, της ενεργειακής απόδοσης και της τεχνολογίας πληροφοριών, που δραστηριοποιείται στην Ιταλία και την Ελλάδα, και θεωρείται τεχνολογικό σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα επίτευγμα το οποίο κατέστη δυνατό χάρη στην ισχυρή δέσμευση των ανθρώπων μας και την επιθυμία να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ηγετικό ρόλο στην αλλαγή».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ