Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Θεσσαλονίκη: Ανακοίνωση του Δ. Καλαμαριάς για κοινόχρηστο χώρο - τραπεζοκαθίσματα

Ανακοίνωση για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα για το έτος 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-5-2020)  «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», με ισχύ έως 30-11-2020, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4795/21 (ΦΕΚ 62/τ.Α’/17.04.2021) και ισχύει μέχρι τις 31-10-2021, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, ότι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στο Δήμο Καλαμαριάς -Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα

Α. Για όσους έχει ήδη χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου του Ν.1080/80 για το έτος 2021  και επιθυμούν επιπλέον χώρο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Σχεδιάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται ο επιπλέον χώρος που δύναται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις.
  • Κοινή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού και ιδιοκτήτη.

Β. Για όσους δεν έχει χορηγηθεί ή ανανεωθεί η αρχική άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου του Ν.1080/80 για το έτος 2021, αφού ληφθούν υπόψη οι  215/2014 και 1040/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην 355/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ για τον επιπλέον χώρο ισχύουν τα  αναγραφόμενα στην περίπτωση (Α)

Γ.  Όσοι κάνουν χρήση εσωτερικού ή αύλειου χώρου ή προκηπίου και επιθυμούν κοινόχρηστο χώρο βάσει του Ν.4688/20 άρθρο 65 παρ. 3, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην (Α) περίπτωση.

Δ. Για την επανέκδοση αδειών οι οποίες είχαν εκδοθεί το 2020 βάσει του άρθρου 65 του Ν.4688/20 απαιτείται μόνο νέα αίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η εξασφάλιση  ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων.
2. Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ).
3. Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.).
4.Η εξασφάλιση ανεμπόδιστης χρήσης κατασκευασμένου οδηγό όδευσης τυφλών.
5. Μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
6. Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων και η ανεμπόδιστη απορροή των ομβρίων.
7. Εξασφάλιση λωρίδας διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, πλάτους 3,50μ, σε πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται.

Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (επιβεβαίωση email και τηλέφωνο). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών με ταχυμεταφορές (courier).

Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην υπηρεσία, πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020,  στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων σε ποσοστό έως  πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των αρμόδιων υπαλλήλων είναι τα εξής:

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  –  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

kallifatidisi@kalamaria.gr

 

varlami@kalamaria.gr

2313-314-060

2313-314-062

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 garmezis@kalamaria.gr

 

fotakidou@kalamaria.gr

2313-314-326

2313-314-341

 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς (www.kalamaria.gr) στην εξής  διαδρομή: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση → Δικαιολογητικά →Για επιχειρήσεις →Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ