Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Μια… «Ομπρέλα» για τον περιορισμό της φοιτητικής διαρροής

Πώς βοηθά η λειτουργία και οι δράσεις της Δομής ΟΜΠΡΕΛΑ»

Στην αύξηση του ποσοστού συνεπούς ολοκλήρωσης των σπουδών και προώθηση της ισότιμης συμμετοχής φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες - ΕΚΟ (χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές από οικογένειες μεταναστών, φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας) στοχεύει η δομή «ΟΜΠΡΕΛΑ» που δημιουργήθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας (ΕΣΠΑ 2014-2020) .

ΗΕ. Ζαχοπούλου, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, ΔΙΠΑΕ & Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου αναφέρει ότι πρόκειται για: «Μια προσπάθεια που «σπάει» την αντίληψη που θέλει τον φοιτητή «αόρατο» και μοναχικό «ταξιδιώτη, μια δράση «αντίδοτο» στο άνοιγμα και την μαζικοποίηση της Γ/θμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα καιένα εγχείρημα που αντιμετωπίζει το φαινόμενο της «εγκατάλειψης» των σπουδών». Όπως εξηγεί: «Με κεντρικούς άξονες τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατάστασης που επικρατεί στην Γ/θμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, την ανάδειξη προβλημάτων χρηματοδότησης-υπο-χρηματοδότησης, οργάνωσης και διοίκησης των ΑΕΙ, και τη γενικότερη λογική της εκπαιδευτικής πολιτικής όπου περισσότεροι φοιτητές επιδιώκεται να επιμορφώνονται με λιγότερα χρήματα, αναπτύχθηκε μια δράση/παρέμβαση διάρκειας 4 ετών (2018-2022) που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της «φοιτητικής διαρροής», δηλαδή της εγκατάλειψης των σπουδών. Μέσα από την παραπάνω προσπάθεια, που διενεργήθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, προέκυψε η Δομή Κοινωνικής Μέριμνας «ΟΜΠΡΕΛΑ».

Πρόκειται για πρόγραμμα που στοχεύει στον περιορισμό της φοιτητικής διαρροής. Αφορά σε καινοτόμο εγχείρημα με κοινωνικές παρεμβάσεις που επιδιώκει την παροχή εξατομικευμένης βοήθειας και καθοδήγησης φοιτητών ΕΚΟ σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο, με στόχο την αύξηση του ποσοστού συνεπούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Επιδιώκεται δηλαδή η στήριξη για την «ισότιμη» συμμετοχή φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές από οικογένειες μεταναστών, φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας κλπ.), επιδιώκοντας την ενεργοποίηση, την ενσωμάτωση, την επανένταξη και την υποστήριξη για την αποφοίτηση τους

Εστιάζει στη διαδρομή της φοίτησης των φοιτητών, ανιχνεύοντας ποιοι είναι αυτοί που εγκαταλείπουν τα ΑΕΙ (αφού πρώτα πάσχισαν να μπουν), ποια είναι τα εμπόδια που εξωθούν  στην εγκατάλειψη των σπουδών και πως μπορούμε να τα υπερβούμε; Το παρόν εγχείρημα υπερβαίνει την «αντισταθμιστικού» χαρακτήρα παρέμβαση και με «συμπεριληπτικό» ορίζοντα, επιδιώκει να μετατρέψει την επιδιωκόμενη έννοια της «ισότητας» στην προοπτική ολοκλήρωσης των σπουδών, σε προστιθέμενη αξία σ’ ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο σπουδών».

Η κυρία Ζαχοπούλου συμπληρώνει: «Με δεδομένο ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί «αλληλεπίδραση» με «υλικό», αλλά πρωτίστως «αλληλεπίδραση» μεταξύ ανθρώπων, η ΟΜΠΡΕΛΑ ενθαρρύνει και στηρίζει τη «συμμετοχή» φοιτητών, ενεργοποιώντας την ομάδα επιρροής, που είναι οι «ομόβαθμοι» συμφοιτητές – μέντορές τους. Προτάσσεται ο αλτρουισμός, η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. Διαμοιράζει τα βιώματα και την καθιέρωση καλών πρακτικών που προκύπτουν μέσα από την εμπειρία, μέσα από την καθιέρωση και αξιοποίηση του θεσμού του «μέντορα- συμφοιτητή». Οι μέντορες της δομής ΟΜΠΡΕΛΑ είναι ένα δίκτυο φοιτητών - εθελοντών/συμβούλων που παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση σε συμφοιτητές τους, αφού πρώτα έχουν συμμετέχει  σε σειρά σεμιναρίων για την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στο ρόλο του μέντορα. Παραδείγματα αυτών των δεξιοτήτων είναι οι βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, οι πρακτικές προσωπικής και εργασιακής βελτίωσης (πχ. αυτοαξιολόγηση, διαχείριση της αναβλητικότητας, ενίσχυση αυτοπειθαρχίας), ενεργητική ακρόαση & ενσυναίσθηση, κλπ».

Να σημειωθεί ότι η Δομή «ΟΜΠΡΕΛΑ» αποτελεί μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης (https://umbrella.ihu.gr/), και αποτελεί φορέα της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), εντάσσεται δε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020».  Στην έως τώρα λειτουργία της δομής ΟΜΠΡΕΛΑ, συμμετείχαν 150 περίπου εθελοντές φοιτητές/μέντορες, οι οποίοι σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό της δομής, υποστήριξαν 300 και πλέον φοιτητές/φοιτήτριες του ΔΙΠΑΕ, ενώ ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ωφελούμενων φοιτητών κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Η υποστήριξη της φοίτησης των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας και της συνεχούς λειτουργίας ενός δικτύου εθελοντών/συμβούλων που ονομάζονται «i-Mentor», οι οποίοι αναλαμβάνουν ατομικά κάθε ένα φοιτητή που χρήζει υποστήριξης καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Η λειτουργία της δομής ΟΜΠΡΕΛΑ, η οποία ξεκίνησε με την έναρξη του έργου και συνεχίζεται απρόσκοπτα έως και σήμερα βασίζεται στις ακόλουθες δράσεις:

▪Στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών ΕΚΟ

▪Στην υποστήριξη της επανένταξης και ενσωμάτωσης φοιτητών ΕΚΟ

▪Στις δράσεις εξεύρεσης απασχόλησης για φοιτητές ΕΚΟ, και

▪Στη δημιουργία κοινωνικού δικτύου εθελοντών

Κεντρική φιλοσοφία της δομής ΟΜΠΡΕΛΑ αποτελεί η προσπάθεια μετατροπής της έννοιας της «ισότητας» στην προοπτική ολοκλήρωσης των σπουδών, σε προστιθέμενη αξία σ’ ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο σπουδών. Η βασική καινοτομία των δράσεων της «ΟΜΠΡΕΛΑΣ» έγκειται στη μεικτή προσέγγιση, δηλαδή τόσο στην ολιστική (holistic approach) όσο και στην εξατομικευμένη (person-centered approach), με τη δημουργία του δικτύου φοιτητών εθελοντών-συμβούλων i-Mentors.

Η δομή ΟΜΠΡΕΛΑ πραγματοποιεί εδώ και τρία έτη συστηματική εκπαίδευση των εθελοντών του δικτύου i-Mentors μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων, στα οποία οι i-Mentors εκπαιδεύονται στην απόκτηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες  για την παροχή εξατομικευμένης βοήθειας και καθοδήγησης συμφοιτητών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη δομή ΟΜΠΡΕΛΑ ως εθελοντής και για τις εκπαιδευτικές δράσεις της μπορείτε να βρείτε στην ιστοστελίδα https://umbrella.ihu.gr/ .

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ