Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Eurobank: 1η Τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη NPEs

Καθαρά κέρδη €298εκ. το εννεάμηνο 2021 και €103εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2021

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα οικονομικά στοιχεία για το Γ΄ Τρίμηνο του 2021 από την Eurobank.

 • Καθαρά κέρδη1 €298εκ. το εννεάμηνο 2021 και €103εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2021 - Καθαρά κέρδη1 διεθνών δραστηριοτήτων €111εκ. το εννεάμηνο και €37 το Γ΄ τρίμηνο
 • Ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 4,1% έναντι του εννεαμήνου 2020 σε €675εκ.
 • Δείκτης προβλέψεων προς δάνεια 1,1%2 το εννεάμηνο
 • Οργανικά λειτουργικά κέρδη €357εκ. το εννεάμηνο, αυξημένα κατά 60,8% σε ετήσια βάση
 • Κέρδη προ φόρων1 €412εκ το εννεάμηνο
 • Μονοψήφιος δείκτης NPEs 7,3%2
 • Συνολικά NPEs €2,9δισ., μειωμένα κατά €3,2δισ. σε ετήσια βάση
 • Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 72,8%, αυξημένος κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση
 • Συμφωνία με τη doValue για την τιτλοποίηση Mexico
 • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 15,7%3 και δείκτης CET1 13,3%3
 • Νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα €5,3δισ. το εννεάμηνο 2021
 • Αύξηση καταθέσεων πελατών κατά €3,8δισ. το εννεάμηνο 2021

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank αναφέρει:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το τρίτο τρίμηνο του 2021 αποτελούν ορόσημο για την Τράπεζα και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του. Ο δείκτης ΝΡΕ διαμορφώνεται στο 7,3%. Είναι η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που ελληνική τράπεζα επιτυγχάνει μονοψήφιο δείκτη, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα επιστροφής στην οικονομική κανονικότητα.

Αφού αντιμετωπίσαμε επιτυχώς τις τελευταίες προκλήσεις, στρέφουμε όλες μας τις δυνάμεις στην επέκταση των εργασιών μας, στηρίζοντας έτσι και την επίτευξη των βασικών στόχων της οικονομικής πολιτικής – τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο διατηρήσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί άνω του 7% φέτος και να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς και το 2022. Είναι σημαντικό και ρεαλιστικό ταυτόχρονα να επιτευχθεί ένας μέσος ρυθμός ανάπτυξης πάνω από τον αντίστοιχο της ευρωζώνης, της τάξης του 4%, για την επόμενη πενταετία, με την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις.

Κατά το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, η Τράπεζα συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, ξεπερνώντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν και σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των προβλέψεων οδήγησαν τα λειτουργικά κέρδη σε άνοδο κατά 61%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €300εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με σημαντική συνεισφορά από τις διεθνείς μας δραστηριότητες. Οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους €5,3δισ. στην Ελλάδα για το ίδιο διάστημα αναδεικνύουν την αναπτυξιακή δυναμική, που αναμένεται να ενισχυθεί. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου €4δισ. μέσα στο 2021. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικό απόθεμα ρευστότητας που μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση αλλά και τις επενδύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αφήνει πίσω της το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Βρισκόμαστε, επομένως, σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και το θετικό οικονομικό περιβάλλον σε όλες τις βασικές αγορές μας. Στηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να επωφεληθούν από τον ανοδικό κύκλο και τις κοινωνίες που υπηρετούμε προκειμένου να επιτύχουν βιώσιμη και ισόρροπη ευημερία.»

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €298εκ. το εννεάμηνο του 2021, με τα καθαρά κέρδη μετά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα αποτελέσματα να ανέρχονται σε €216εκ. Το καθαρό αποτέλεσμα περιλαμβάνει ζημία ύψους €72εκ. από την τιτλοποίηση Mexico. Πιο αναλυτικά:

 • καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,0% το εννεάμηνο του 2021 σε €1,0δισ., κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της συναλλαγής Cairo. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,90% το εννεάμηνο του 2021, από 2,05% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,4% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε €326εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τα ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων. Αξιοσημείωτη αύξηση κατά 6,1% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα προμηθειών έναντι του Β΄ τριμήνου 2021 σε €117εκ. και αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Γ΄ τρίμηνο του 2021.
 • Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,3% σε €1.326εκ. το εννεάμηνο του 2021. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €66εκ. το εννεάμηνο του 2021, έναντι €251εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1.391εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, υποχωρώντας κατά 10,0% σε ετήσια βάση.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν στα επίπεδα του περυσινού εννεαμήνου στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,5% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €650εκ. το εννεάμηνο του 2021. Ο δείκτης κόστους-εσόδων παρέμεινε σταθερά κάτω του 50% σε 46,8%.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση και 0,8% σε τριμηνιαία.
 • Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 17,6% το εννεάμηνο του 2021 και 3,9% το Γ΄ τρίμηνο εξαιτίας των χαμηλότερων λοιπών εσόδων.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €318εκ. το εννεάμηνο του 2021 και αντιστοιχούσαν σε 1134 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €357εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 60,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €111εκ. το εννεάμηνο και €37εκ. το Γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε €192εκ., με τα οργανικά λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 16,8% σε ετήσια βάση σε €137εκ.
 • Μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη doValue για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης Mexico, ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 7,3%4 στο τέλος του Γ΄ τριμήνου και ήταν ο χαμηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά €3,2δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,9δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά €26εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2021. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σε 72,8%. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Mexico και η από-ενοποίηση των δανείων αναμένεται να γίνει το Δ΄ τρίμηνο του 2021.
 • Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,3%5 και 15,7%5 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR) 6,2% και 11,0% αντιστοίχως. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι του Γ΄ τριμήνου 2021 σε 12,3%5.
 • Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €40,6δισ.5 το εννεάμηνο 2021.
 • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν €5,3δισ. το εννεάμηνο και €1,9δισ. Γ΄ τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €39,8δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,1δισ.6 Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €21,6δισ., τα στεγαστικά σε €10,0δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,1δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €3,8δισ. το εννεάμηνο του 2021 και €1,4δισ. το Γ΄ τρίμηνο έναντι του Β΄ τριμήνου του ίδιου έτους. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €37,5δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €13,6δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73,8%6, από 75,4% το Β΄ τρίμηνο του 2021. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 168,2% το Γ΄ τρίμηνο του 2021, από 166,4% το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Εννεάμηνο 2021

Εννεάμηνο 2020

Μεταβολή

Καθαρά Έσοδα από Τόκους

€1.000εκ.

€1.020εκ.

-2,0%

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών

€326εκ.

€275εκ.

18,4%

Λειτουργικά Έσοδα

€1.391εκ.

€1.546εκ.

-10,0%

Λειτουργικά Έξοδα

€650εκ.

€647εκ.

0,5%

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων

€675εκ.

€648εκ.

4,1%

Κέρδη προ Προβλέψεων

€741εκ.

€899εκ.

-17,6%

Προβλέψεις

για Πιστωτικούς Κινδύνους

€318εκ.

€427εκ.

-25,3%

Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη

€357εκ.

€222εκ.

60,8%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη

€298εκ.

€348εκ.

-14,6%

Καθαρά Κέρδη μετά φόρων

€216εκ.

-€1.081εκ.

 

 

Στοιχεία Ισολογισμού

Εννεάμηνο 2021

Εννεάμηνο 2020

Καταναλωτικά Δάνεια

€3.053εκ.

€3.531εκ.

Στεγαστικά Δάνεια

€10.006εκ.

€11.717εκ.

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις

€3.764εκ.

€4.203εκ.

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

€17.804εκ.

€17.723εκ.

Ομόλογα Υψηλής Διαβάθμισης

€3.503εκ.

€3.506εκ.

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων)

€38.161εκ.

€40.722εκ.

Σύνολο Καταθέσεων

€51.136εκ.

€46.156εκ.

Σύνολο Ενεργητικού

€73.374εκ.

€67.454εκ.


 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Εννεάμηνο 2021

Εννεάμηνο 2020

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου

1,90%

2,05%

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα

46,8%

41,9%

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs)

7,3%4

14,9%

Σωρευτικές προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

72,8%

62,5%

Προβλέψεις προς Δάνεια (Κόστος Κινδύνου)

1,13%4

1,51%

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1)

13,3%5

13,2%

Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (CAD)

15,7%5

15,6%

 

 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων: Ο λόγος των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προς την Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value).
 • Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Basic Earnings per share - EPS): Ο λόγος των καθαρών κερδών που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών προς το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου.
 • Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs): Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, περιλαμβανομένων των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού), προς το σύνολο των NPEs, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας: Το συνολικό ποσό των υψηλής ποιότητας άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ως προς τις καθαρές εκροές ρευστότητας για μια περίοδο ακραίων συνθηκών 30 ημερών.
 • Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA).
 • Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA).
 • Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα.
 • Δείκτης NPEs: Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) - Κόστος Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων).
 • Δείκτης Texas (Texas Ratio): To σύνολο των NPEs διαιρούμενο με το άθροισμα των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους και τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.
 • Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value): Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους εξαιρουμένων των προνομιούχων μετοχών, των προνομιούχων τίτλων, δικαιωμάτων τρίτων και άυλων πάγιων στοιχείων.
 • Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή (Tangible Book Value/Share): Ο λόγος της ενσώματης λογιστικής αξίας προς τον αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου, εξαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών.
 • Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου.
 • Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/(έξοδα) της υπό εξέταση περιόδου.
 • Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων ).
 • Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου.
 • Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) - European Banking Authority (EBA) - στα NPEs περιλαμβάνονται δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Τα NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση.
 • NPEs (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου εξαιρουμένης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.
 • Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της υπό εξέταση περιόδου.
 • Οργανικά λειτουργικά κέρδη: Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αφαιρουμένων των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους.
 • Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη/ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, της ζημιάς απομείωσης υπεραξίας, των κερδών/ζημιών που σχετίζονται με το σχέδιο μετασχηματισμού και των αναπροσαρμογών φόρου εισοδήματος.
 • Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Adequacy ratio): Ο λόγος των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA). Το σταθμισμένο ενεργητικό είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσσαλονίκη: Οι «παλιοί» κινδυνεύουν με λουκέτα σε καφέ – μπαρ, εστιατόρια
Τα τεράστια λάθη με τις κλίμακες που προτείνει θα φέρουν λουκέτα, τονίζει ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού...
Θεσσαλονίκη: Οι «παλιοί» κινδυνεύουν με λουκέτα σε καφέ – μπαρ, εστιατόρια